Välkommen till hjälpen för Blå Programmet.

Detta är en beskrivning av Blå Programmet samt en vägledning till hur det är tänkt att man ska arbeta med programmet. Välj vilket ämne som du vill veta mera om genom att klicka på någon av länkarna nedan.

Programmet hittar du på Sund Medias webbplats www.sundmedia.se.

Syfte med Blå Programmet.
Att välja övning.
Inställningar.

Övningar:

 1. abc
 2. bild + ord
 3. stava
 4. bild + text
 5. vilket ord fattas?
 6. rim-ord
 7. sätt ihop
 8. synonymer
 9. motsats
Syfte med Blå Programmet

Blå Programmet syftar till att på ett positivt sätt stimulera barnet till fortsatt intresse för läsning och skrivning genom att så enkelt som möjligt lotsa barnet genom pedagogiskt utformade övningar designade enligt Maria Montessoris idéer. Övningarna syftar till att, genom upprepning, bygga upp barnets läs och skrivförståelse.

Blå Programmet riktar sig främst till de barn som redan "knäckt läskoden" och lärt sig ljuda ut och förstå fonetiska ord redan tidigare.

Blå Programmet är en fristående fortsättning på Rosa Programmet, där barnet arbetar enbart med fonetiska ord. I Blå Programmet varvas fonetiska ord och ickefonetiska ord, vilket leder barnet mot en fördjupad läsförståelse och ett ökat ordförråd. Barnets självförtroende ökar då det klarar av allt svårare ord. Eftersom detta är en individuell process, som tar olika lång tid, finns det på detta stadium inga tävlingsmoment inlagda. Det viktigaste är att barnet känner en glädje och tillfredsställelse i sig själv!

Programmet vänder sig främst till barn från ca 5 års ålder. Vi rekommenderar att varje övning presenteras individuellt för barnet första gången.

Att välja övning
Övningarna startas på ett av följande sätt:
 1. Genom att i menybilden med musen klicka på knappen för övningen. Dessa knappar ser ut som solar med en symbol i varje sol som associerar till övningen.
 2. Genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står ovanför knappen.
 3. Genom att välja önskad övning från menyn Övning. Via denna meny går det att fritt hoppa mellan övningarna när som helst.
För att avsluta en övning, tryck på STOP-knappen med musen eller välj Meny (eller någon annan övning) från menyn Övning.
För att avsluta programmet, tryck på UT-knappen.
Inställningar
I menyn finns inställningar för hur röstuppspelningar ska hanteras:
 • Röstuppspelning påslagen. Programmet spelar upp ljud i datorns högtalare när en knapp med en högtalare visas eller när man med musmarkören klickar på en bild där markören ändrar form till en hand. Detta kan man göra t.ex. i bild + ord-övningen. Denna inställning kräver att datorn kan spela upp ljudfiler i webbläsaren.
 • Röstuppspelning avstängd. Programmet gör inga försök att spela upp ljud i datorns högtalare.

 • Använd barnröst. Programmet spelar upp bokstäver och ord upplästa av ett barn.
 • Använd vuxenröst. Programmet spelar upp bokstäver och ord upplästa av en vuxen.

Observera:
När programmet ska spela upp ljud i webbläsaren så kan det ta extra lång tid första gången man klickar på ljudknappen. Tiden beror också på hur snabb bredbandsuppkoppling du har till Internet.
Knappen för röstuppspelning.
1. abc
Övningen är främst tänkt att ge en introduktion till tangentbordet. Barnet ska nu koppla samman små och stora bokstäver. Om barnet inte redan vet hur varje bokstav låter kan det nu välja att lyssna på bokstavens ljud. En bild visas på ett djur eller föremål när barnet har valt den rätta bokstaven från tangentbordet. Barnet får då en förståelse för bokstavens ljud i sitt rätta sammanhang. Övningen stimulerar också barnet till att lära sig bokstävernas inbördes ordning då dessa placeras ut på sin korrekta plats i alfabetet.

Arbetsgång

 1. En bokstav visas på skärmen. Du kan själv välja om en versal eller en gemen ska visas först samt den ordning som bokstäverna visas. Du kan även välja om bokstaven ljud ska spelas upp eller inte. Allt detta ställer Du in under menyn Inställningar.
 2. Under bokstaven visas ett understrykningstecken (_) som markerar den bokstav som söks.
 3. Barnet ska nu försöka finna rätt bokstavstangent på tangentbordet och trycka ner denna. Om ljud är inkopplat kan Du lyssna på ljudet igen genom att trycka på knappen med örat. Denna knapp är synlig endast om ljud är inkopplat.
 4. Om barnet har knappat in rätt bokstav visas en bild plus en glad gubbe samt bokstavens plats i alfabetet. Tryck då på gubben eller på Enter -tangenten för att få se nästa bokstav.
 5. Om barnet har knappat in fel bokstav visas en sur gubbe. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny chans att göra rätt.
 6. När hela alfabetet har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Bokstavsordning. Innebär att bokstäverna presenteras i den ordning som de förekommer i alfabetet.
 • Slumpmässig ordning. Innebär att bokstäverna presenteras i en slumpmässig ordning.

 • A -> a (stor bokstav först). Bokstaven presenteras som en versal på skärmen. Barnet ska då hitta motsvarande bokstav på tangentbordet och trycka på denna. På skärmen visas svaret som en gemen.
 • a -> A (liten bokstav först). Bokstaven presenteras som en gemen på skärmen. Detta gör att barnet måste kunna koppla samman gemen på skärmen och versalen på tangentbordet och detta höjer då svårighetsgraden något.

Valda inställningar gäller tills dessa ändras. Detta innebär att om Du ändrar en inställning gäller den även nästa gång Du använder programmet.

Upp till start på sidan

2. bild + ord
Övningen stimulerar barnets läsförståelse och ordförråd. Barnet övar på icke ljudenliga ord och placerar dessa till rätt bild. Övningen är självrättande på så sätt att barnet själv kan upptäcka att det sista ordet eventuellt inte passar ihop med den sista bilden, och kan då flytta om orden som redan är lagda.
Arbetsgång
 1. Längst ner på skärmen finns ett textkort placerat. Läs ordet på kortet.
 2. Leta reda på vilken bild som kortet hör samman med.
 3. Flytta musmarkören så att den hamnar på det numrerade kortet under rätt bild och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på kortet under bilden.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills alla textkort är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort ett textkort genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 5. När alla kort är utplacerade visas en glad gubbe om alla kort ligger under rätt bild och en sur gubbe om några kort ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 6. Om det var rätt visas nya bilder och textkort och om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.

Upp till start på sidan

3. stava
Övningen syftar till att på ett lekfullt sätt intressera barnet till att forma ord. Barnet ser en bild och ska sedan skriva dit rätt ord. Lär sig att förstå ordets uppbyggnad och att associera ordet till en bild. Genom att övningen innehåller tre olika svårighetsgrader byggs ordförståelse upp succesivt. Barnet kan själv välja den nivå som ger den utmaning som önskas.
Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. En bild visas på ett djur föremål etc.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med bilden.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort som hör samman med bilden. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen placera markören på valt textkort och trycka ner vänster musknapp eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
  4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe . I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkkortet åker ner till sin startposition igen.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få en ny bild.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. En bild visas på ett djur föremål etc.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med bilden.
  3. Under bilden visas ett blankt textkort. Barnet ska nu stava till ordet som hör samman med bilen genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. De tre korten är till för att hjälpa till med stavningen. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. När rätt ord är inknappat visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får en ny möjlighet att stava till ordet.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 3, Svår
  1. En bild visas på ett djur föremål etc.
  2. Under bilden visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter.
  4. Om barnet har knappat in fler bokstäver än det finns i ordet visas en sur gubbe. Barnet har med andra ord skrivit fel ord. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att försöka igen.
  5. När alla bokstäver är ifyllda och rätt ord skrivet visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild att stava till.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Man väljer textkort antingen genom att med musen välja rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Det visas även ett blankt textkort och det ska man fylla i genom att på tangentbordet trycka på de rätta bokstäverna. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta ordet.

Upp till start på sidan

4. bild + text
Övning för att ytterligare stimulera läsförståelsen. Här får barnet tillfälle att befästa sina tidigare kunskaper genom att försöka förstå en hel mening. Meningen ska sedan kopplas ihop med den rätta bilden. Även denna övning är självrättande då den sista meningen måste stämma med den kvarvarande bilden.
Arbetsgång
 1. Längst ner på skärmen finns ett textkort placerat. Läs meningen.
 2. Leta reda på vilken bild som kortet hör samman med.
 3. Flytta musmarkören så att den hamnar på det numrerade kortet till höger om rätt bild och tryck ner vänster musknapp. I stället för att använda mus kan man på tangentbordet trycka på den siffra som står på kortet vid bilden.
 4. Upprepa steg 1 till 3 tills alla textkort är utplacerade. Om man ångrar kortplats kan man när som helst ta bort ett textkort genom att trycka på ångra pilen . Detta kan man dock endast göra med musen.
 5. När alla kort är utplacerade visas en glad gubbe om alla kort ligger under rätt bild och en sur gubbe om några kort ligger fel. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten.
 6. Om det var rätt visas nya bilder och textkort och om det var fel flyttas de felaktiga korten ner igen och barnet får en ny möjlighet att göra rätt.

Upp till start på sidan

5. vilket ord fattas?
Minnesträning. Här får barnet läsa en mening som känns igen sedan tidigare övning (4 - bild + text). Ett ord är utelämnat för barnet att fylla i. Syftet är dels att ytterligare träna upp läsförståelsen, dels att få barnet att se ordens betydelse i ett större sammanhang, samt att på ett roligt sätt locka barnet till att bygga ord och träna stavning. Genom att övningen innehåller tre olika svårighetsgrader byggs ordförståelse upp succesivt. Barnet kan själv välja den nivå som ger den utmaning som önskas.
Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. En bild visas på ett djur, föremål etc samt en ruta med text som innehåller ett utelämnat ord, markerat med en linje.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det utelämnade ordet i texten.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort som hör samman med texten. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen placera markören på valt textkort och trycka ner vänster musknapp eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
  4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkkortet åker ner till sin startposition igen.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få en ny bild.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. En bild visas på ett djur föremål etc.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det utelämnade ordet i texten.
  3. Barnet ska nu stava till ordet som hör samman med bilden genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. Bokstäverna kommer att läggas in i texten i stället för linjen. De tre korten är till för att hjälpa till med stavningen. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. När rätt ord är inknappat visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får en ny möjlighet att stava till ordet.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen

 • Nivå 3, Svår
  1. En bild visas på ett djur föremål etc.
  2. Under bilden visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter.
  4. Om barnet har knappat in fler bokstäver än det finns i ordet visas en sur gubbe. Barnet har med andra ord skrivit fel ord. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att försöka igen.
  5. När alla bokstäver är ifyllda och rätt ord skrivet visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild att stava till.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Man väljer textkort antingen genom att med musen välja rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Det visas även ett textkort med ett utelämnat ord och det ska man fylla i genom att på tangentbordet trycka på de rätta bokstäverna. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta ordet.

Upp till start på sidan

6. rim-ord
Syftet är att uppmuntra barnet att använda sin fantasi för att finna ett förutbestämt rim-ord. Lär barnet att "leka" med orden och att ord får en helt annan betydelse genom att ordets första bokstäver ändras. Att förstå vad ett rim egentligen är. Som en förlängning av övningen kan man låta barnet säga, eller skriva ned på papper, alla ord de kan komma på som rimmar på det utvalda ordet.
Arbetsgång
 1. Ett ord visas. Beroende på vad som är valt i menyn Inställningar kan även en bild visas.
 2. Under ordet visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. Ordet som söks ska rimma på det ord som visas.
 3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter. Om en bokstav som finns i ordet anges hamnar den automatiskt i rätt position. Finns inte bokstaven hamnar den i en ruta med felbokstäver längst ner på skärmen. Varje bokstav kan endast förekomma en gång som rätt respektive fel. Visas ingen bild först fylls bokstäverna i från vänster tills ordet är ifyllt och därefter visas bilden. De bokstäver som är rätt står då kvar.
 4. Om barnet har knappat in 10 st fel bokstäver visas en sur gubbe. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att få se det rätta ordet ifyllt.
 5. När alla bokstäver är ifyllda visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få ett nytt ord att rimma till.
 6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa bild först. Innebär att en bild som kopplas till det sökta rimordet visas på en gång. När barnet skriver ordet placeras bostäverna ut på sin rätta plats i ordet.
 • Visa bild sedan. Innebär att man inte får någon bildhjälp till vilket ord som söks. När barnet skriver ordet placeras bokstäverna ut från vänster till höger. När alla bokstäver är ifyllda visas bilden och en glad gubbe om det ifyllda ordet motsvarar bilden. I annat fall tas de bokstäver bort som inte finns i det sökta ordet och barnet får nu en möjlighet att stava till det sökta ordet illustrerat av bilden.

Upp till start på sidan

7. sätt ihop
Här utvecklar barnet en medvetenhet om hur ett sammansatt ord bildas genom att binda samman två fristående ord. Lär barnet att "leka" med orden och förstå ordens uppbyggnad och sammansättning. Barnet kan själv välja svårighetsgrad och därigenom anpassa övningen till den egna kunskapsnivån.
Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. Ett textkort visas med ett ord som är första delen av det sammansatta ordet
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort som hör samman med det första textkortet. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen placera markören på valt textkort och trycka ner vänster musknapp eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
  4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe och orden sätts samman till ett nytt ord. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkortet åker ner till sin startposition igen.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. Ett textkort visas med ett ord som är första delen av det sammansatta ordet
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Under bilden visas ett blankt textkort. Barnet ska nu stava till ordet som hör samman med det första textkortet genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. De tre korten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. När rätt ord är inknappat visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får en ny möjlighet att stava till ordet.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 3, Svår
  1. Ett textkort visas med ett ord som är första delen av det sammansatta ordet
  2. Bredvid textkoret visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter.
  4. Om barnet har knappat in fler bokstäver än det finns i ordet visas en sur gubbe. Barnet har med andra ord skrivit fel ord. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att försöka igen.
  5. När alla bokstäver är ifyllda och rätt ord skrivet visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild att stava till.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Man väljer textkort antingen genom att med musen välja rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Det visas även ett blankt textkort som ska man fylla i genom att på tangentbordet trycka på de rätta bokstäverna. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta ordet.

Upp till start på sidan

8. synonymer
Syftet är att göra barnet medvetet om att olika ord kan ha likartad betydelse. Ökar barnets kunskap om synonymer och dess användning samt ökar ordförrådet. Barnet kan själv välja svårighetsgrad på övningen och därigenom anpassa arbetet till den egna kunskapsnivån.
Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta en synonym till.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort som hör samman med det första textkortet. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen placera markören på valt textkort och trycka ner vänster musknapp eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
  4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe och orden sätts samman till ett nytt ord. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkortet åker ner till sin startposition igen.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta en synonym till.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Under bilden visas ett blankt textkort. Barnet ska nu stava till ordet som hör samman med det första textkortet genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. De tre korten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. När rätt ord är inknappat visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får en ny möjlighet att stava till ordet.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 3, Svår
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta en synonym till.
  2. Bredvid textkoret visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter.
  4. Om barnet har knappat in fler bokstäver än det finns i ordet visas en sur gubbe. Barnet har med andra ord skrivit fel ord. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att försöka igen.
  5. När alla bokstäver är ifyllda och rätt ord skrivet visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild att stava till.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Man väljer textkort antingen genom att med musen välja rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Det visas även ett blankt textkort som ska man fylla i genom att på tangentbordet trycka på de rätta bokstäverna. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta ordet.

Upp till start på sidan

9. motsats
Syftet är att på ett lekfullt sätt stimulera barnet att finna ett ords motsatsförhållande, antonym. Ökar ordförrådet och utvecklar barnets ordförståelse och läsförmåga. Barnet väljer själv den hjälp som önskas genom att välja svårighetsgrad.
Arbetsgång
 • Nivå 1, Lätt
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta motsatsen till.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Barnet ska nu välja rätt kort som hör samman med det första textkortet. Detta kan göras på två sätt. Antingen genom att med musen placera markören på valt textkort och trycka ner vänster musknapp eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
  4. Om barnet har valt rätt kort visas en glad gubbe och orden sätts samman till ett nytt ord. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får möjlighet att göra ett nytt försök eftersom textkortet åker ner till sin startposition igen.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter -tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 2, Medel
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta motsatsen till.
  2. Längs ner på skärmen visas tre textkort, varav ett hör samman med det första textkortet.
  3. Under bilden visas ett blankt textkort. Barnet ska nu stava till ordet som hör samman med det första textkortet genom att på tangentbordet trycka ner de rätta bokstäverna. De tre korten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet. Skriver barnet in fel bokstav kan denna tas bort med backspace-tangenten.
  4. När rätt ord är inknappat visas en glad gubbe. I annat fall visas en sur gubbe och barnet får en ny möjlighet att stava till ordet.
  5. När den glada gubben visas, tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få nästa textkort.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

 • Nivå 3, Svår
  1. Ett textkort visas med ett ord som är ordet som man ska hitta motsatsen till.
  2. Bredvid textkoret visas några understrykningstecken (_). Varje tecken motsvarar en bokstav i det ord som söks. På denna nivå får barnet inga textkort som hjälp.
  3. Barnet ska nu stava till ordet genom att trycka ner rätt bokstavstangenter.
  4. Om barnet har knappat in fler bokstäver än det finns i ordet visas en sur gubbe. Barnet har med andra ord skrivit fel ord. Tryck då på gubben eller på Enter-tangenten för att försöka igen.
  5. När alla bokstäver är ifyllda och rätt ord skrivet visas en glad gubbe. Tryck på gubben eller på Enter-tangenten för att få en ny bild att stava till.
  6. När ett visst antal bilder har övats visas en klar-ruta där barnet får välja mellan att fortsätta eller avsluta övningen.

I denna övning kan Du göra följande inställningar:
 • Visa nivåknappar. Om denna inställning är markerad visas de tre nivåknapparna på skärmen. Om man inte vill se dessa knappar väljer man detta i menyn Inställningar. Nivåknapparna är: Fisken (nivå 1, lätt), Fjärilen (nivå 2, medel) och Fågeln (nivå 3, svår).
 • 1 Nivå: lätt. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Man väljer textkort antingen genom att med musen välja rätt textkort eller genom att på tangentbordet trycka på den siffra som står under textkortet.
 • 2 Nivå: medel. I denna nivå visas tre stycken textkort varav ett hör samman med det sökta ordet. Det visas även ett blankt textkort som ska man fylla i genom att på tangentbordet trycka på de rätta bokstäverna. De tre textkorten är till för att barnet ska kunna jämföra sitt skrivna ord med det rätta ordet bland de tre textkorten. Det finns då möjlighet att korrigera ordet.
 • 3 Nivå: svår. I denna nivå visas inga textkort utan ett antal understrykningstecken (_) som vart och ett motsvarar en bokstav i det sökta ordet.

Upp till start på sidan